Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

Ucwaningo ngesimo samabhizinisi eThekwini – Julayi 2021

Ucwaningo ngesimo samabhizinisi eThekwini – Julayi 2021

Blog thumbnail

Ucwaningo ngesimo samabhizinisi eThekwini - Julayi 2021

UMasipala waseThekwini uyazi ngomthelela omubi walezi zibhelu eziqhubekayo ozozwakala isikhathi eside esizayo emnothweni kaMasipala. Ukuze sikwazi ukubhekana nalesi simo, uMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho kaMasipala weTheku wakha uhlelo lokubhekana nalesi simo esinzima ubambisene nezinhlangano zamabhizinisi aseThekwini. Imiphumela yalolu cwaningo izosetshenziselwa ukuhlahla izinyathelo ezidinga ukuthathwa ngokushesha ukusukumela lesi simo esimanzonzo, nokuhlahla uhlelo lwesikhathi eside esizayo lokuvuselela umnotho okumanje nje luyabuyekezwa.

Lolu cwaningo luzosiza uMasipala ukuqonda imithelela yalezi zibhelu zamanje ezihambisana nokucekelwa phansi kwempahla, ukuphazamiseka kwemigudu yokuthunyelwa kwezidingo ezibalulekile, nokuphelelwa kwabantu abaningi yimisebenzi. Izibalo ezizotholakala kulo cwaningo zingasetshenziswa nawumkhakha wamabhizinisi ukuqhathanisa ukusebenza kwezimboni. Amabhizinisi angathola isithombe sokusebenza kwawo uma eqhathaniswa namanye asemkhakheni ofanayo futhi alingana nawo. Imiphumela esididiyelwe yocwaningo ngesimo samabhizinisi ishicilelwa kwi-EDGE Portal ithunyelwe kokusetshenziswana nabo kusetshenziswa i-EDGE Database.

Kucelwa ukuba uqaphele ukuthi lonke ulwazi olunikezayo lugcinwa luyisifuba nokuthi yizibalo ezididiyelwe kuphela ezishicilelwayo. Akukho lwazi oluzoshicilelwa kumbe lunikezwe noma ngubani olungakhomba ukuthi impendulo ethile yombuzo obuziwe inikezwe yiliphi ibhizinisi.

Abahlangabezana nanoma iyiphi inkinga ekuphenduleni imibuzo yalolu cwaningo bayanxuswa ukuba baxhumane nalaba: justice.matarutse@durban.gov.za noma:  tshegang.chipeya@durban.gov.za

#ShapingMyCitysFuture #ShapeDurban #TheDurbanEDGE #DurbanEconomy

SHARE